Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. SATICI BİLGİLERİ
 2. Ticari Ünvanı: Metimsan Mutfak Soğutma İnşaat Taahhüt Sanayi ve Limited Şirketi
 3. Adresi: Şehit Gönenç Cad Meltem Apt. No:15/B Maltepe/Ankara
 4. Telefon: (0312) 232 36 37
 5. Faks: (312) 231 66 14
 6. E-posta Adresi: [email protected]
 1. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)
 2. Adı/Soyadı/Ünvanı: [fatura-isim]
 3. Adresi: [fatura-adres]
 4. T.C. Numarası:
 5. Vergi Numarası:
 6. Vergi Dairesi:
 7. Telefon: [telefon]
 8. Eposta adresi: [eposta]
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

3.1 Malın temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

 

Sepet Tutarı:

Vergi Tutarı:

Toplam Tutar:

Ödeme Yöntemi:

Ödeme bilgileriniz seçtiğiniz ödeme şekline göre işlem sonucunda sözleşmeye eklenecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

4.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT, havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

 1. CAYMA HAKKI

6.1 Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2 Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

6.3 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, iade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.4 Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

6.5 ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

6.6 Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. KİŞİSEL BİLGİLER

Satıcı tarafından sağlanan malı satın almak isteyen kullanıcılar, paylaştıkları bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmiş sayılır. Üyelik sırasında doldurulması istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ilerde değişiklik olması durumunda bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ek olarak TC kimlik numaranızın da kayıt sırasında doğru bir şekilde doldurulması zorunludur. TC kimlik numaranız yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra ……………… sitemiz veri tabanında korunacaktır. İşbu Kişisel Veriler işleme amaçlarına uygun biçimde, veri sahibinin açık rızasının alınması veya Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen açık rıza gerektirmeyen işleme şartlarının varlığı halinde veri sahibinin yalnızca aydınlatılması suretiyle toplanmakta olup, işleme amacı sona eren ve muhafazasında meşru menfaat bulunmayan Kişisel Veriler SATICI veri kayıt sisteminden “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” uygun olarak silinecektir.

MÜŞTERİ her daim Kanun’un 11. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusu’na başvuru hakkı çerçevesinde;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarını kullanabilir.

Satıcı kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde ilgili makamlarla paylaşmak durumunda kalabilir:

1.Tüketicinin kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni var ise,

2.Yasal mercilerden bu yönde yazılı bir talep gelmesi halinde

3.Satıcı’ nın mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla

4.Kullanım şartlarında kabul etmiş olduğunuz kurallar çerçevesinde SATICI, ilgili mevzuatta belirtildiği ve ilgili resmi kurum/kuruluşların izni ölçüsünde böyle bir paylaşımı ALICI’ya bildirecek, paylaşım gruplarını ilgili Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Beyanlarında açıkça belirtecektir.

 1. UYUŞMAZLIK HALİNDE

Tüketici, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

(*) Madde 68’in birinci fıkrasında yer alan parasal değerler, 20.12.2015 tarih ve 29568 sayılı R.G.’de yayımlanan Tebliğ gereğince, 1.1.2016 tarihinden geçerli olmak üzere

 1. a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.230 Türk Lirası,
 2. b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,
 3. c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası,
 4. ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.
 1. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

Bu gönderiyi paylaş

Sohbete Tıkla
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar,
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?